Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước: Cần trị căn bệnh sợ chịu trách nhiệm

Cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp Nhà nước được coi là nhiệm vụ trọng tâm nhằm sử dụng vốn có hiệu quả, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, giảm các khoản nợ công của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, khơi thông nguồn lực cho kinh tế quốc gia. Thế nhưng nhiệm … Đọc tiếp Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước: Cần trị căn bệnh sợ chịu trách nhiệm