COVID-19 gia tăng khủng hoảng trong giáo dục

Đại dịch COVID-19 đang làm gia tăng khủng hoảng và bất bình đẳng trong giáo dục, khiến thế giới thêm chệch hướng Mục tiêu Phát triển bền vững về giáo dục. Đại dịch COVID-19 đang làm gia tăng khủng hoảng và bất bình đẳng trong giáo dục, khiến thế giới thêm chệch hướng Mục tiêu … Đọc tiếp COVID-19 gia tăng khủng hoảng trong giáo dục