Hiệp định VPA/FLEGT về lâm nghiệp-lâm sản: Đường đã mở nhưng xe chưa thông

Sau khi Nghị viện châu Âu chính thức bỏ phiếu phê chuẩn tháng 3/2019, ngày 23/4/2019, Chính phủ Việt Nam đã có Nghị quyết số 25/NQ-CP phê duyệt Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và EU. Theo đó, Hiệp định VPA/FLEGT đã có hiệu lực vào ngày 1/6/2019. Vì sao đến nay VPA/FLEGT chưa đi … Đọc tiếp Hiệp định VPA/FLEGT về lâm nghiệp-lâm sản: Đường đã mở nhưng xe chưa thông